عیب یابی از روی کد های خطا و نوع پکیج
عیب یابی از روی نحوه عملکرد پکیج